XETRA, 24.05.2017,
17:35 Uhr
48,58 €
+ 0,60 %  + 0,29 €