XETRA, 15.12.2017,
17:35 Uhr
58,10 €
-0,10 %  -0,06 €