XETRA, 23.06.2017,
11:56 Uhr
49,98 €
+ 0,83 %  + 0,41 €