XETRA, 16.10.2017,
17:35 Uhr
54,15 €
+ 0,11 %  + 0,06 €