XETRA, 24.03.2017,
17:35 Uhr
41,40 €
+ 5,88 %  + 2,30 €